UnixCheats Loading
Drag


  UNIXCHEATS KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemize üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.


  1. Taraflar

  İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu UnixCheats Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır.), www.unixcheats.com ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Tüm UnixCheats kullanıcıları burada ilan edilen "Kullanıcı Sözleşmesi"ni kabul etmiş sayılır. Sitemize üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.


  2. Tanımlar

  www.unixcheats.com müşterinin talep ettiği ürünlere erişmesinde aracılık faaliyeti yürüten bir sitedir. Bu sözleşmede eklentiler "program" diye anılacaktır, sitede bulunan ürünler kısaca "oyun" diye anılacaktır ve www.unixcheats.com "site" diye anılacaktır. Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi "kullanıcı" olarak anılacaktır.


  3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak UnixCheats tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak UnixCheats tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


  4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları 
  a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca UnixCheats tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, UnixCheats tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

   


  5. Hak ve Yükümlülükler 
  5.1. KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

   a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, UnixCheats'ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple UnixCheats'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  c) Kullanıcı'ların UnixCheats tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden UnixCheats'in doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
  d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. UnixCheats, Kullanıcı'lar tarafından UnixCheats'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 
  e) Kullanıcı'lar, UnixCheats'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 
  f) UnixCheats'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, UnixCheats ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, programları, yazılımları, kaynak kodlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla UnixCheats ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. UnixCheats, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında UnixCheats her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar. 
   


  5.2. UNIXCHEATS'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

  a) UnixCheats, Site'de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. UnixCheats, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 

  b) Site'deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan UnixCheats sorumlu değildir. 
  c) UnixCheats sitedeki ürünler enstantane değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; siteden fiyatını gördüğü, ücreti tarafımıza yatırdığı ve tarafımıza ödeme bildirimi yaptığı değil, bize almak istediği ürünün ismini yazdığı ya da ürünü site üzerinden hesabına geçirdiği an ki fiyatlar geçerlidir. 
  d) Programın kurulması ve kullanılması sırasında doğabilecek her türlü hasar, maddi veya manevi kayıptan programın yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri sorumluluk kabul etmez. Programdaki programlama hatalarından doğabilecek oyun dahilindeki veya oyun haricindeki kayıplar hakkında sorumluluk kabul etmez. Programın her zaman beklenen şekilde ve doğru çalışacağı garanti edilmez. Bundan kaynaklanacak oyun içi kazanç veya kayıplardan program yayıncıları sorumlu değildir. Kullanım devam ederken bazılarını olumlu bazılarını olumsuz yönde etkileyecek program değişiklikleri ya da programın mantığında değişiklikler yapılabilir. Bu durumda değişiklikten kazançlı çıkanlar veya çıkmayanlar hak iddia edemez. Programın eklentisi olan oyunun güncellemeleri esnasında oluşabilecek değişiklikler programın çalışmasını etkileyebilir. Bu değişikliklerden programın yayıncıları sorumlu değildir. Programın güncellenmesi esnasında kaynaklanacak oyun içi kazanç veya kayıplardan program yayıncıları sorumlu değildir. 
  e) Aracılık faaliyeti yürütülen programların oyunlar tarafından belirlenen kurallara aykırı işlevlerinin bulunup bulunmadığı UnixCheats tarafından kontrol edilemediğinden oyun kurallarına aykırı şekilde kullandığı tespit edilen kullanıcılarının hesapları oyun tarafından askıya alınabilir ya da kapatılabilir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü maddi veya manevi kayıptan UnixCheats sorumluluk kabul etmez. 
  f) Programın yayıncıları programı her zaman kullanıma hazır tutmaya çalışır. Ancak bazı teknik sorunlarda ya da ağ altyapısını sunan firmalarla ilgili teknik sorunlarda sunucular ve program çevrimdışı kalabilir. Bu durumlarda kullanıcılar servislerin devamlılığı konusunda hak iddia edemezler. Programlamadan kaynaklanan hatalarda (bug) UnixCheats sorumluluk kabul etmez. Kullanıcıların maddi ve/veya manevi olası zararları karşılanmaz. 
  g) Site yönetimi kanunlara ya da program kurallarına aykırı hareket gözlemlediği bir anda yahut da bir sebep göstermeksizin bir kullanıcının hesabını silebilir. Programa bağlı hizmetlerin satın alınmış olması durumu değiştirmez. Hizmetler bu durumda kullanılamaz hale gelir. 
  ğ) Yazılımdaki açıkları (bug) kötüye kullanmak ve bunun sonucu haksız kazanç sağlamak sonucunda açığı kötüye kullanan kişinin hesabı kapatılabilir. Açığı ilk keşfeden ve bunu kullanmak yerine ilgili iletişim adımlarını izleyerek yönetime bildiren kişinin hesabı kapatılmaz. Eğer açık ciddi bir açık ise (çalışmayan düğme ciddi bir açık değildir) bildiren kişi yönetimin uygun göreceği şekilde ödüllendirilebilir. 
  h) Site yönetimindeki kişilerden birinin kullanıcı adının aynısını ya da benzerini kullanarak diğer kullanıcıları yanıltmak suretiyle yönetim ya da kişilere maddi/manevi zarar verebilecek hareketlerde bulunanların esas olarak kullandığı ve bu işte kullandığı hesapları kapatılır. 
  i) Program yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri bu programın ve web sitesinin kullanılması dolayısıyla oluşan maddi ve/veya manevi zararlar ile ilgili sorumluluk almaz.

  j) UnixCheats kullanıcılara destek veya forum hizmeti sunabilir. Bu hizmetler kurallara tabidir. Aşağıda belirtilen kural ihlalleri durumunda, site yönetiminin belirlediği cezalar geçerli olur;

  -Gerçek hayata yönelik tehdit etmek. 
  -Üslup, argo konuşmak. 
  -Hakaret etmek, aşağılamak. 
  -Küfür etmek. 
  -Reklam yapmak. 
  -Hesabını satmak ya da hesap satın almak. 
  -Hesabını devretmek ya da hesap devralmak. 
  -Kullanıcıları yönetime karşı provoke etmek, site yönetiminin taraf tuttuğunu iddia etmek.
  -Hesap hacklemek. 

  -Kişisel bilgi paylaşımında (skype/mail/chat vs) bulunmak.(diğer oyuncuların) 
  -Kişisel bilgi paylaşımında (skype/mail/chat vs) bulunmak.(kendi bilgisi) 
  -Admini ve yönetimi taklit etmek, admin gibi davranmak. 
  -Flood, anlamsız karakterler yazmak. 
  -Irkçılık, ayrılıkçılık, siyaset yapmak. 
  -Pornografik yazı yazmak.

  k) UnixCheats kullanıcı sözleşmesinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler kullanıcı siteye giriş yaptığında onlara bildirilir.

   


   

  6. İptal ve İade Şartları

   

  1- Kullanıcıların, bu web sitesinden satın aldıkları ürün ve hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslar arası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Buna göre kullanıcıların bu site üzerinden yaptığı alış verişlere konu ürün ve hizmetler kullanıcıya teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcı/tüketiciler bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  2- www.unixcheats.com sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan UnixCheats.com sorumlu değildir. UnixCheats tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle UnixCheats.com tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. Kullanıcılar işbu sitenin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir ve aksi yönde bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler. 

  3- UnixCheats tarafından sunulan . UnixCheats.com  hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşulların aykırılık niteliğinde değerlendirilecek her hangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

  4- UnixCheatsCom  tarafından tüketiciye, tüketici tarafından bu site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, tüketici lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonusların azami kullanım süresi teslim anından itibaren 3 aydır. Tüketici mezkur bonusları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili kullanıcı hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren azami 3 aylık süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonusların kullandırılmasına dair bir talep hakkınız haiz değildir. 

  5- UnixCheats.com tarafından sunulan hizmetlerden biri olan oyunların kayıt ve şartları dışında yapılan altın alışverişi, güç artırıcı öğeler veya illegal kanallar kanalıyla yapılan diğer eylemler, hesabın kapatılmasına yol açabilir böyle bir durumun ortaya çıkması iade hakkı doğurmaz. 

  6- UnixCheats.com tarafından sunulan hizmetlerin varsa süreleri, yoksa ihtiyari olarak azami sürenin 7 gün kabul edilmesi şartı ile alınan mâl ve hizmetlerin belirtilen süreler içerisinde sağlanamaması / eksik sağlanması durumunda ödeme yapanın iade talep hakkı saklıdır. Bu gibi durumlarda karar verici taraf UnixCheats'tir. UnixCheats'in aldığı karar; varsa aracı ve ödeme yapan tarafından peşinen kabul edilir.


  7. Gizlilik Politikamız

  a) UnixCheats, site ziyaretçileri tarafından sitedeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (elektronik posta adresiniz, doğum tarihiniz v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili site yönetimi erişebilir. Yönetim, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir: Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, Satın aldığınız servisleri ve/veya programları teslim etmek. Yönetim, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, tarayıcı yeterlilikleri, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Yasaların gerektirdiği biçimde kişisel bilgiler resmi mercilere veya yasal yetkiye sahip devlet makamlarına açılabilir.


  8. Diğer Hükümler 
  8.4. FIKRI MÜLKIYET HAKLARI

  a) Site'nin (program, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (UnixCheats'in telif haklarına tabi çalışmalar) UnixCheats'a ait olarak ve/veya UnixCheats tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, UnixCheats bilgilerini ve UnixCheats'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının UnixCheats'in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı UnixCheats'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. b) UnixCheats'un, UnixCheats bilgileri, UnixCheats telif haklarına tabi çalışmalar, UnixCheats ticari markaları, UnixCheats ticari görünümü veya Site aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How'a yönelik tüm hakları saklıdır.


  8.4. SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

  UnixCheats, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


  8.4. MÜCBIR SEBEPLER

  Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, UnixCheats, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, UnixCheats için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için UnixCheats'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


  8.5. UYGULANACAK HUKUK VE YETKI

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


  8.5. SÖZLEŞMENIN FESHI

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. 
  UnixCheats, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, UnixCheats'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: 
  a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması, 
  b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması, 
  c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması


  9. GİZLİLİK İLKELERİ VE POLİTİKASI

  Gizlilik ilkemiz kullanıcı sözleşmemizde mevcuttur.


  10. HİZMET SÖZLEŞMESİ

  Hizmet Sözleşmemiz Kullanıcı Sözleşmemizde mevcuttur.


  11. SERVİS ŞARTLARI

  Servis Şartlarımız Kullanıcı Sözleşmemizde belirtilmiştir.

  12. İADE VE İPTAL KOŞULLARI

  İade ve iptal koşullarımız Kullanıcı Sözleşmemizde belirtilmiştir.

  13. YASAL SORUMLULUK

  Bu sitenin faaliyeti sadece satın alma talebinde bulunan kişi ile satın almak istediği ürünün üreticisi arasında aracılık yapmaktır ve satın alınmak istenen ürünün lisanslı ve tescilli olup olmadığının tarafımızca kontrol edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu sitenin faaliyetleri içerisinde yer alan eklentilerin yasalara uygun olup olmadığı yalnızca üretici sitenin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca kısıtlanmış olup olmamasıyla anlaşılabilmektedir.

  Bu site sadece Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişimi sınırlandırılmamış ve herkesçe erişilebilen sitelerden , satın alma talebinde bulunan kişinin istediği ürüne ulaşması hususunda satın alma talebinde bulunan kişiye ödeme sisteminde yardımcı olarak faaliyet göstermektedir.

  Bu nedenle yapılan tüm paylaşımlar ürün üreticisinin bizzat kendisinin sorumluluğunda olup site yönetiminin paylaşılan içeriklerden dolayı sorumlu tutulamayacağını, içeriğin yasal ve lisansı olup olmadığı tarafımızca tespit edilemeyeceğinden ve site içeriği sadece satın alınarak kullanılabilir olduğundan satın almayı kabul etmeniz durumunda sorumluluğun size ait olacağını kabul etmiş olursunuz.

  Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan şekliyle “yer sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, Site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz ‘uyar ve kaldır’ prensibini benimsemiştir.

  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca erişime kapatılma kararı alınmamış olan sitelerin içerikleriyle ilgili herhangi bir yasal itiraz olması durumunda  iletişim bölümünden veya sitede bulunan telefon numarası aracılığı ile bildirilmelidir. Bu bildiri esnasında belirtilecek olan iletişim adresine bildirinin "firma kaşe/mühür onaylı" şekilde iletilmesi veya ihtarname çekilmesi halinde ilgili içerik 7 gün içerisinde  siteden kaldırılır.

  Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri; yukarıda belirtildiği şekilde tarafımıza bildiride bulunabilirler.